دبیر علمی همایش:
خانم دکتر جمیله علم الهدیدبیر اجرایی همایش:
آقای دکتر حجت رسولی

 

مسئول دبیرخانه همایش:
اکرم دهباشی

  اعضای کمیته راهبردی همایش:
دکتر محمود ابوالقاسمی
سیدعلی سید ابوطالبی
دکتر زهرا آیت الهی
علی دژاکام
دکتر حجت رسولی
دکتر  پیمان صالحی
دکتر جمیله علم الهدی
جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود عیسوی
جناب حجت الاسلام  و المسلمین حبیب محمد نژاد
جناب حجت الاسلام  و المسلمین محمد علی یوسف زاده

  اعضای کمیته علمی همایش:

- حجت الاسلام و المسلمین حبیب محمد نژاد چاوشی
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و رئیس نهاد رهبری دانشگاه شریف
chavooshi313@yahoo.com

- خانم دکتر زهرا آیت اللهی
رئیس گروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
nahad.zanan@yahoo.com

-خانم لیلا سادات ذعفرانچی 
سرپرست گروه بررسی مسائل زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 lailasz@yahoo.com

-خانم دکتر زهره موسی زاده
 
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ص) mosazadeh@isuw.ac.ir 

- خانم دکتر منصوره سادات صادقی 
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده خانواده
 m_sadeghi@sbu.ac.ir

 - آقای دکتر حجت رسولی 
مدیر هماهنگی امور پوهشی دانشگاه شهید بهشتی
htrasouli@hoymail.com 

- آقای دکتر محمد تقی کرمی
عضو هیآت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
 mt.karami@yahoo.com 

- آقای دکتر علی زاده محمدی 
معاون آموزشی و پژوهشی، مدیر مرکز مطالعات هنر درمانی  دانشگاه شهید بهشتی
 dr.zadeh@gmail.com

 - خانم دکتر فرشته موتابی 
 عضو هیأت علمی  دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده خانواده
 fmootabi@yahoo.com

- خانم دکتر نگار داوری
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

- خانم دکتر جمیله علم الهدی 
رئیس پژوهشکده خانواده و  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 g_alamolhoda@sbu.ac.ir
 
- خانم دکتر  کبری خز علی
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی  dabirkhaneh@shorayezanan.ir 

 - آقای دکتر حسن سعیدی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 h-saeidi@sbu.ac.ir

- آقای دکتر محمد روشن
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
m-roshan@sbu.ac.ir

- آقای دکتر حسین پور شهریار 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 h_pourshahriar@sbu.ac.ir 

- آقای دکتر جلیل فتح آبادی 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 j_fathabadi@sbu.ac.ir

- آقای دکتر محمود ابوالقاسمی 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
m-abolghasemi@sbu.ac.ir

- آقای سید علی سید ابوطالبی 
معاون اجرایی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
abootalebi@hotmail.com

- آقای علی دژاکام
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
 ali_dejakam110@yahoo.com

 - حجت الاسلام و المسلمین محمد علی یوسف زاده
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی
yousefzadeh@sbu.ac.ir

 

  اعضای کمیته اجرایی همایش:
لیلا امامی
سید علی سید ابوطالبی
اکرم دهباشی
محمدرضا سلطانی
علیرضا عنبرستانی
مهدی قاسمی
حمیده یاقوتی

پوستر