نشانی دبیرخانه چهارمین همایش نواندیشی دینی:

تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده  خانواده، دبیرخانه چهارمین همایش نواندیشی دینی
تلفکس : 29902363

پست الکترونیک:
hamayesh@sbu.ac.ir
http://hamayesh.sbu.ac.ir


دانشگاه شهید بهشتی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هاپوستر